Inför domen i Allra-skandalen – hur kommer det gå?

Blogg

EBM vs Allra

Gillar du att vi granskar branschen? Stötta oss!


Imorgon fredag 31 januari vid 11:00 kommer tingsrättens dom mot fyra av företrädarna i Allra-skandalen. Vi har tagit pulsen på åklagaren och försöker förstå vad Allras försvar bestått av. Vi kommenterar också själva hur vi tycker att Allras resonemang brister på alla punkter.

Allraskandalen

Hösten 2016 var vi på Småspararguiden först med att avslöja hur fondbolaget Allra använt mellanhänder och komplicerade finansiella instrument för att mjölka sina kunder på hundratals miljoner kronor under perioden 2012-2016. Företrädarna blev strax efteråt åtalade för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman för de transaktioner som gjordes våren 2012. Åtalet gick ut på att mellanhanden Oak Capital hade tagit ut 170 Mkr i avgifter för förmedling av finansiella instrument för att sedan skicka tillbaka 100 Mkr till företrädarna i Allra genom en aktieaffär. Därav mutbrott hävdar åklagaren. Eftersom avgifterna kunde ha undvikits handlar det också om trolöshet mot huvudman. Rättegången i brottsmålet pågick under okt-dec 2019.

Två snabba frågor till åklagare Thomas Hertz

Sportfråga: hur känns det efter förhandlingarna i tingsrätten?
Allt som allt genomfördes förhandlingen på ett ändamålsenligt sätt. Det var dock en oro vad gäller om den utsatta tiden skulle räcka, eftersom motparterna utan förvarning åberopade en hel del ny såväl skriftlig som sakkunnigbevisning. En del av motpartsombuden uppträdde också under förhandlingen på ett sätt man inte kunnat förvänta sig av professionella aktörer, vilket är ett växande bekymmer.

Vad är det mest intressanta som framkom under förhandlingarna som inte var känt innan?
Det var en hel del intressant, framförallt vad gäller motparternas sakkunnigbevisning. Vanligtvis förväntas en sakkunnig vara balanserad, nyanserad och kunnig inom sitt område. Det visades upp flera exempel på motsatsen, såsom när en sakkunnig hade baserat större delen av sina slutsatser på derivat avseende rådande väder och skatteflyktsderivat. Denne sakkunnige visade sig inte kunna förklara vad en option respektive warrant var, vilket var förvånande eftersom han var sakkunnig på just detta. En av de sakkunniga flögs in från USA för att vittna om sina erfarenheter av derivathandel i bl.a. Dubai. Efter att det framkom att hans verksamhet fått sina tillstånd tvångsvis återkallade och att det skulle ställas frågor om detta valde han att fly landet innan förhöret. Den sakkunnige i delen rörande bokföring förde fram att det enligt hans tolkning var en missuppfattning att bokföring behövde kunna bedömas av någon, vilket var minst sagt intressant.  Slutligen var det få som kunde behålla lugnet när samtliga motparter var av uppfattningen att Svensk Fondservice AB i själva verket ägnat sig åt investeringsrådgivning och inte förvaltning, trots att det inte fanns ett spår av detta i något material och trots att de saknade tillstånd att bedriva investeringsrådgivning.

Allras sex vanligaste försvarsargument (och varför de inte håller)

Vi har försökt sammanfatta de sex vanligaste argumenten Allras företrädare använt i rättegången och i utspel i media. Vi ger också vår syn på varför inget av dem håller eller varför de är rena påhitt.

1. “Det var en bra affär för spararna”

 • Ja, en av affärerna visade sig i efterhand vara bra. Resten var dåliga eller snarare rent katastrofala. Se vår granskning av affärerna på Malta där liknande affärer tappade 75% eller 622 Mkr. Det är som att köpa ett dussin trisslotter och vara stolt över att en av lotterna gav en vinst.
 • Även om det blev vinst så motiverar det inte avgifter som hade kunnat undvikas.

2. “Allras värdering var rimlig, det var ingen muta”

 • Detta argument handlar om att de 100 Mkr som Allra fick som kompensation för den dyra investeringen inte var ett överpris. Argumentet grundar sig på en rapport som Allra beställt från finanskonsultfirman Jarl Securities. Rapporten avfärdas av Skatteverket i en skrivelse:
  Ernstbergers påstående att “en oberoende expert” anlitats för att värdera aktierna i Supero är inte korrekt. Jarl Securities har utöver att de mottagit ersättning från ett bolag där intressenterna i aktuella skattemål utövar det avgörande inflytandet även varit styrda av information från dessa intressenter. De omfattande metodologiska bristerna och det missvisande valet av data i värderingsutlåtandet är graverande och visar tydligt på ett sådant faktiskt beroende gentemot uppdragsgivarna.
 • Man kan också lätt avfärda argumentet eftersom en av delägarna i Allra, Johan Saxon precis innan sålt aktier i bolaget till en värdering som var betydligt lägre.
 • Ett enkelt räknefel som görs är att man räknar på ett övervärde i verksamheten eftersom den baseras på intäkter som kommer från tveksamma affärer. Tankeexempel: ett bolag som stjäl sina kunders pengar ser ut att ha mycket goda finanser och ser därför mer värdefullt ut än det är.

3. “Vadå, alla gör såhär i finansbranschen”

 • Pensionsmyndigheten har granskat samtliga fonder på premiepensionstorget och rapporterar att ingen annan fond haft liknande finansiella instrument.
 • Vi har själva arbetat i finansbranschen sedan 2008 och har heller inte stött på liknande investeringar i något seriöst sammanhang.

4. “Priset på värdepappren var marknadsmässiga”

 • Det här argumentet försökte Allra stödja på två sakkunniga som skrivit en rapport och skulle vittna. Som åklagaren redogjorde för i intervjun ovan har den ena sakkunniga ett förflutet med tveksamma affärer och ställde in sin medverkan med kort varsel.
 • Rapporten som hänvisas till refererar till prissättning av andra värdepapper som sålts till konsumenter från Oak Capital. Ett direkt cirkelresonemang eftersom Oak Capital är ökända för att sälja strukturerade produkter till överpriser.

5. “Det var inte vårt ansvar eftersom fonderna låg hos ett fondhotell”

 • Det här argumentet är mycket märkligt. Kikar man i lagen om värdepappersfonder framgår det att fondbolaget kan uppdra åt någon med diskretionärt tillstånd att förvalta tillgångarna. Det fanns också ett sådant förvaltningsavtal mellan Allra och deras fondhotell. Förhållandena var anmälda till FI. Detta enligt åklagaren.
 • Kikar man i värdepappersfondens årsredovisning för 2012 kan man också läsa att de “har uppdragit förvaltning åt Johan Bergsgård” som var Allras förvaltningschef. Även Gustavias hemsida rapporterade att uppdraget låg hos Allra.
Fondbolaget Gustavia har uppdragit åt Allra Pension AB att förvalta fondens portfölj.

6. Oak Capital hade inget att säga till om. “Oak fick provision på 170 mkr för att banken bestämde det.”

 • Det finns mailloggar som visar att banken frågar Oak Capital: “Vad vill ni sätta för issue price”. Oak Capital svarar: “Sätt 8000 USD”. Det är alltså helt uppenbart att det var Oak Capital som styrde provisionen, inte banken.

Kommer personerna i Allra bli dömda?

Liknande fall finns inte att jämföra med så vitt vi vet. Vi är heller inga jurister och kan inte bedöma chanserna för en friande eller fällande dom. Det vi kan säga utifrån vår roll som finansexperter, att ha grävt fram detaljerna i skandalen och intervjuat Alexander Ernstberger vid flera tillfällen är att de moraliskt är skyldiga till att ha mjölkat pensionsspararna på c:a en halv miljard kronor. Från vårt perspektiv går det inte att få starkare bevisning än den åklagaren lyft fram. En friande dom vore ett stort misslyckande då det skulle kunna innebära att framtida liknande affärer inte kan stoppas. Förtroendet för fondbranschen skulle förmodligen också få sig en törn.

Gillar du att vi granskar branschen? Stötta oss!

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.