31 punkter för den som skriver företagets pensionspolicy!

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Idag har vi en gästbloggare som är en hejare på pensioner! Michael Peters beskriver sig som ”Pensionsgiggare och interim Benefit Manager som startade sin bana som HR-generalist”. Han ger här tips till HR, och andra på bolag inom privata näringslivet, som arbetar med pensionsfrågor. 

Ofta är företagens pensionspolicy ganska intetsägande läsning och består inte sällan av en uppräkning av det som ändå är styrt av lagar och avtal. Sådant behöver ju inte vara med i en policy. Själva policyn ska spegla hur företaget förhåller sig till de frihetsgrader som ändå finns. Ett hjälpmedel helt enkelt, där det tydliggörs vad som gäller. Håll policyn kort och se till att mena något med innehållet.

Här bjuder jag på min checklista för en bättre pensionspolicy där jag tänkt mig ett ITP-anslutet företag med enbart tjänstemän.

Att lagar och avtal ska följas är självklart. Däremot kan ni informera eller länka till dessa, men blanda inte in det i själva policyn. Ska ni erbjuda något utöver lag/avtal är det en bra övning att ställa frågan: Varför gör vi det här?  

Alternativ ITP

Det är oftast alternativ ITP som är den största tidstjuven och där arbetsgivarna löper störst risk att gå vilse i pensionsdjungeln. Kopiera inte bara en policy från något nätverk utan tänk till själv. Var slutar arbetsgivaransvaret hos er? Stannar det vid att betala överenskommen premie?

Ställ frågan:

 • Varför erbjuder ni alternativ ITP överhuvudtaget? 
 • Är det någon som vet varför någon av dina företrädare införde ”tiotaggarlösningen”? Kanske var det den vanliga klyschan ”att attrahera och behålla kompetent personal”?

Om ni tänker fortsätta erbjuda alternativ ITP behöver ni ta ställning till några ”varför-frågor”:

 • Ska ni använda premietrappa?
 • Om ni använder frilagd premie hur gör ni nästa gång Alecta rabatterar premien?
 • Tvingande för alla nyanställda?
 • Tvingande om någon tidigare haft så kallad tiotaggarlösning?
 • Tvingande där någon blir för dyr för ITP 2 (givet pensionstrappa som alternativ).
 • Ska det vara obligatoriskt med premiebefrielseförsäkring?
 • Får mäklaren sälja fond-i-fond produkter?
 • Får ITPK-premien ”bakas in” i alternativ ITP?
 • Om ni väljer Collectum som premiecentral för alternativ ITP – ska ni då bjuda på den ökade kostnaden för premiebefrielseförsäkring, som tillkommer ovanpå premietrappan eller justera nivån på premietrappan?

Rådgivning

Om företaget erbjuder rådgivning,

 • Hur ska den utformas med avseende på arvode och frekvens?
 • Vilka ska omfattas av rådgivning?
 • Hur kvalitetssäkrar ni innehållet i rådgivningen? Att mäta kundnöjdhet efter rådgivning visar egentligen enbart hur själva mötet uppfattades, men ingenting om det på längre sikt var en hjälp till beslut som gav bättre pension.
 • På mäklarspråk kallas det att få ”fiskerätt” när företag medger att de får sälja övriga produkter på rådgivningsmöten. Var sätter ni gränsen?

Löneväxling

Tänk till innan ni lanserar löneväxling. Det kallas ibland för den nya alternativa ITP-problematiken.

 • Ska ni överhuvudtaget erbjuda löneväxling och i så fall till alla, eller enbart till de som inte förlorar intjänande till allmän pension?
 • Informerar ni om att tex inkomstförsäkring påverkas?
 • Ska den ”växlade” premien placeras genom Collectum eller ett försäkringsbolag via er mäklare?
 • Hur mycket får ”växlas” och hur ofta får det ändras?
 • Ska arbetsgivaren kompensera för skillnaden mellan skatt på arbete och pension?
 • Om anställda med ITP1 löneväxlar ska ni då kompensera för lägre ordinarie ITP1-premier?
 • Ska det vara en obligatorisk riskförsäkring då den växlade lönen blir lägre och även sänker ITP-förmåner som exempelvis ITP sjukpension? 

Pensionsmedförande lön

Hur ska den pensionsmedförande lönen beräknas innan det finns tre år med rörliga löner att ta med i beräkningen? Generöst, sniket eller rimligt? Frågan är förstås inte aktuellt om företaget enbart betalar fast grundlön.

Bonus

Om det finns rörliga inslag ska bonusen då:

 • Kunna betalas ut som extra pensionspremie
 • Placeras via Collectum/mäklare/valfritt?
 • Toppas upp med mellanskillnaden av skatteslag

Flytträtt

Det som regleras av lagstiftning behöver ni inte fundera på. Men för övrigt:

 • Ska ni medge flytt in/ut av kapital?
 • Ska det föregås av obligatorisk rådgivning?
 • Om ni medger flytt ut ska det gälla även om ni har en bra pensionsplan utan provisioner?
 • Vad säger företagets värderingar och när övergår ansvaret till individen?

Pension utöver ITP-avtalet

ITP är färdigbetald vid 65 år. Anställda brukar hävda enligt ”total cost principen” att pensionspremier bör betalas efter 65 år, eller att lönen justeras uppåt.

 • Om ditt företag finner det rimligt, hur mycket ska ni då betala och ska det vara ett generellt påslag?

Det är inte orimligt att tänka sig att det finns medarbetare ni gärna skulle pensionera precis som det finns de som ni gärna vill behålla.

Föräldraledighet

För ITP 2-generation finns inget skrivet i avtalet utan enbart en generell rekommendation från parternas sida. Det finns förstås heller inget som hindrar att vara mer generös än parternas rekommendation.

Styrs ni mer av kostnader än principer gäller det att vara vaksam på att Alecta tillämpar andra, dyrare, tariffer när den föräldralediga åter är i tjänst, om ni avslutar försäkringen under ledigheten.

Avgångspension och sjukvårdsförsäkring för ledningen

Det brukar man hålla isär från pensionspolicyn. Men går att ha med om ni vill vara väldigt öppen med vad som gäller.

Beslut

 • Vem får besluta om undantag från företagets pensionspolicy? Det ska framgå av policyn. 

Till sist: Oavsett vad ni beslutar er för ska ni se till att ni har full koll på varför ni gör som ni gör. Den slitna klyschan att det inte går att outsourca ansvaret gäller. Och fastna inte på om det ska heta policy, riktlinje eller instruktion. Det kräver ett eget kapitel!


Vi på Småspararguiden tackar Michael för intressant inspel! Vill du ha hjälp med frågor om hur du som arbetsgivare hanterar tjänstepensionen kan du endera ta hjälp av oss eller av Michael.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Småspararguiden

Det här inlägget har flera av oss skrivit tillsammans. Läs gärna mer om vilka vi är under rubriken "Om oss" och "Vilka är vi".