Intressekonflikter hos Minpension.se missgynnar konsumenterna

Blogg


Gillar du att vi granskar branschen? Stötta oss!


Minpension.se är en suverän sajt som skapar stor samhällsnytta för svenska pensionssparare. Men, eftersom den i praktiken drivs av pensionsbolagen är intresset för att hjälpa konsumenterna sänka sina avgifter minimalt. Vi önskar oss bättre dataportabilitet, avgiftstransparens och flyttstöd.

Minpension.se skapar stor samhällsnytta

Pensionsmyndigheten startade 2004 tillsammans med Svensk försäkring (pensionsbolagens bransch- och lobbyorganisation) en plattform som sammanställer svenskarnas pensionsförsäkringar från alla olika pensionsbolag och ger prognosverktyg för användarna. Bolaget minPension i Sverige AB ägs av Svensk försäkring men finansieras fortfarande till hälften av Pensionsmyndigheten som också tillsätter hälften av styrelsen. Utan sajten skulle det vara mycket tidskrävande och svårt att få en bild över vilka pensioner du har och hur din pension blir i framtiden. Samhällsnyttan av Minpension.se är verkligen stor. Ett kvitto på detta unika samarbete är också att andra länder inspireras av fenomenet och har varit på studiebesök.

Minpensions uppdrag

Minpension beskriver sitt uppdrag såhär:

Uppdraget gentemot pensionsspararna är att vara en oberoende aktör som tillhandahåller begriplig, individuell och samlad pensionsinformation av hög kvalitet kostnadsfritt via säkra tjänster med hög tillgänglighet.

Uppdraget gentemot pensionsbranschen är att bidra till en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infrastruktur inom administrativa och ej konkurrensutsatta områden samt förbättrad transparens (red. anm: med det menas tillgänglig, begriplig och jämförbar pensionsinformation).

En hubb som samlar användarnas data

För att användaren skall få ut något vettigt av sajten behöver alla pensionsbolagen snabbt kunna skicka användarnas data i ett enhetligt format till Minpension. När vi som rådgivare hjälper våra kunder få en helhetsbild över pensionssparandet är det självklart att vi under mötena tillsammans loggar in och tittar på sammanställningen, simulatorn och gör prognoser. Alternativet för oss hade varit att kunden skrivit på en fullmakt som vi sedan hade viftat med mot alla pensionsbolagen för att sedan begära ut uppgifterna från vart och ett av bolagen. Det finns en tjänst för det som heter Fullmaktskollen som underlättar för hanteringen av fullmakten men kvar är problemet att uppgifterna redovisas på olika format och ibland kan vara ofullständiga eller svårtolkade. Tidskrävande och dyrt i slutändan alltså.

Vår kritik mot Minpension

Eftersom vi jobbar så intensivt med sajten i våra kundmöten stöter vi dagligen på områden där Minpension kan bli bättre. 

Du får inte dela dina egna data

Användare som loggar in på sajten och vill ta med sig sina uppgifter till en vän, rådgivare eller skapa en excelfil för att räkna på sina pensioner ges ingen sådan möjlighet. Det enda som erbjuds är att göra en utskrift av det som syns på skärmen. Enligt dataskyddsförordningen GDPR har användare rätt till sin egen data och en rätt att begära ett utdrag, så kallad dataportabilitet, så man kan ta med sig sin data någon annanstans. En sådan begäran vägras av Minpension med hänvisning till att GDPR inte gäller för Minpension.se:

…dataportabilitet gäller inte i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige, eller när en personuppgiftsansvarig utför uppgifter av allmänt intresse eller fullgör en rättslig förpliktelse. Personuppgiftsansvariga är därför inte skyldiga att tillhandahålla portabilitet i dessa fall. Det är dock god praxis att utveckla processer för att automatiskt besvara en begäran om portabilitet, genom att följa de principer som styr rätten till dataportabilitet. Ett exempel på detta är en statlig tjänst som gör det lätt att ladda ned tidigare inkomstskattedeklarationer ( Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer om rätten till dataportabilitet).

Alla myndigheter antas bedriva verksamhet av “allmänt intresse”, men Minpension är inte en myndighet utan ett företag som ägs av pensionsbolagen. Här hävdar alltså Minpension att de trots det har en speciell ställning som gör att de kan vägra ge ut din data och dessutom neka dig att dela den med vem du vill. Avtalsvillkoren är benhårda på den punkten.

En del av användarvillkoren på minpension.se

Även om villkoren säger att “Informationen är enbart avsedd för dig” går det enligt minpension.se själva bra att dela sin data med sin familj, men inte med någon “verksamhet”. Du får exempelvis inte dela datan med din pensionsrådgivare.

Här vill vi vara tydliga med att vi delvis talar i egen sak eftersom vår verksamhet bland annat handlar om att på konsultbasis hjälpa konsumenter och företag. En inte obetydlig del av våra kundmöten handlar om att samla in kundens data. Det läggs betald arbetstid på detta som kunderna hade sluppit om dataportabiliteten fungerat smidigt. Att få ned kostnaden för delningen av data innebär i förlängningen att rådgivarens jobb blir enklare och billigare och tillgängligare för fler personer. 

Att underlätta för oberoende rådgivare borde vara prioriterat med tanke på att Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och Konsumentverket alla pratar om vikten av att konsumenter får tillgång till oberoende råd som inte finansieras av provisioner från produkter som säljs.

Visa avgifterna!

Höga avgifter på ditt sparande leder till onödigt dålig pension. Vi på Småspararguiden tjatar om det ständigt. Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och Konsumentverket gör det också. Trots det så finns inga som helst uppgifter om avgifter på sparandet på Minpension.se. Vi påminner här om sajtens uppdrag att ge “begriplig, individuell och samlad pensionsinformation av hög kvalitet […] samt förbättrad transparens ”. Här borde avgifterna vara något av det viktigaste. Efter 18 år har Minpension fortfarande inte lyckats. De tafatta försök som gjorts har handlat om att använda schabloner, vilket lett till att bolag som ofta har höga avgifter (Movestic, SEB, Skandia, SPP, Länsförsäkringar osv) ser ut att ha samma avgifter som utmanare som Nordnet och Avanza vid pensionssimuleringar. Om du sänker dina avgifter genom att flytta din pensionsförsäkring kommer det alltså inte ge någon effekt på din prognos, trots att det i förlängningen egentligen kan leda till miljoner mer i pensionskapital.

Hjälp till med flyttar

De senaste åren har det hänt mycket på området som rör konkurrensutsättning.

Statistiken från Svensk försäkring pekar på att det flyttas mer pensionsförsäkringar än någonsin. Tyvärr är det fortfarande krångligt och tar lång tid att flytta eftersom branschen inte lyckats (eller velat?) ta fram någon standard. Man hänvisas istället till att posta blanketter.

Nordnets sparekonom Frida Bratt har länge lobbat för att underlätta flytt av pensionsförsäkringar. Ett av hennes förslag är att Minpension skall bredda sitt uppdrag till att vara just en hubb för flyttar så att det finns en enhetlig plats och standard. Vill man så går det!

Varför händer inget på dessa områden?

Minpension ägs av Svensk Försäkring vars medlemsföretag har allt att vinna på att konsumenterna:

  • sitter kvar i dyra fonder som ger kickbacks till pensionsbolagen och
  • inte flyttar sin pensionsförsäkring som ger försäkringsavgifter till pensionsbolagen.

Då kan man misstänka att pensionsbolagen som är indirekta ägare till Minpension.se inte är så intresserade av att ge användarna:

  • information om vilka avgifter som belastar sparandet,
  • en möjlighet att dela sina uppgifter med oberoende rådgivare,
  • en enkel process att flytta på sina pensionsförsäkringar.

Möjligtvis går det också att argumentera för att provisionsbaserade rådgivare också skulle kunna utnyttja ett förbättrat informationsflöde för att få kunderna att flytta pensioner på ett sätt som inte gynnar kunderna. Vi menar dock att lösningen på det problemet är att göra det svårare för den här typen av aktörer. Inte att göra det svårare för alla att förstå och flytta sin pension.

Varför gör inte Pensionsmyndigheten något åt saken?

Enligt förordning skall Pensionsmyndigheten “informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen.”

Myndigheten konstaterar i en skrivelse till regeringen att det i praktiken är “nödvändigt att använda den funktion som Min Pension i Sverige AB tillhandahåller för att samla in och sammanställa uppgifter. Pensionsmyndigheten kan inte fullgöra sin uppgift utan den behandling av personuppgifter som Min Pension i Sverige AB utför. I dagsläget finns ingen annan kanal för att automatiserat samla in, sammanställa och informera pensionssparare om hela deras pension.”

När GDPR var på väg att införas 2018 uppstod ett problem. Rätten till dataportabilitet skrämde pensionsbolagen eftersom det kunde leda till att kunderna fick hjälp att sänka sina avgifter. Om användarna tilläts dela sin data ville plötsligt vissa pensionsbolag inte längre vara med och förse minPension.se med sina kunders data. Pensionsmyndigheten uttryckte problemet om portabilitet såhär:

Kommer den bestämmelsen att gälla för Min Pension i Sverige AB kan de som samverkar kring pensionsportalen inte längre bestämma under vilka förutsättningar ett utlämnande av insamlade uppgifter får ske och hur uppgifter som lämnas ut får användas. En sådan utveckling skulle äventyra den samverkan som etablerats på frivillig väg.

Om samarbetet inom Minpension äventyras konstaterar Pensionsmyndigheten att “det torde krävas såväl lagstiftning som ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna etablera ett alternativ”. Pensionsmyndigheten sitter alltså i en svår sits där man både måste se till konsumenternas behov och hålla pensionsbolagen på bra humör så inte samarbetet inom minPension äventyras.  

Polisanmälan mot Seeqest – ett exempel

För ett par år sedan startade några entreprenörer företaget Seeqest vars syfte var att hjälpa konsumenter få en inblick i vad deras pensioner hade för investeringar och hur exponeringen såg ut mot olika oönskade marknader som tobak, olja, osv. Metoden var att kunderna i Seeqests app kunde legitimera sig mot Minpensions bankidinloggning så att Seeqest kunde läsa av användarens data, även känt som andrahandsinloggning. Det här uppskattades inte av Minpension som valde att polisanmäla bolaget med hela fem olika rubriceringar. Det ledde till nedlagda polisärenden i alla instanser, men också dyra advokaträkningar för Seeqest som sedan valde att gå i konkurs.

Chefen för eSam (Offentlig samverkan för ökad digitalisering), Sofia Ekelöf, kommenterade metoden med andrahandsinloggnnig i ett mail till oss:

Utifrån det ärende som Min Pension drev, har man inte kunnat konstatera något som juridiskt hindrar det upplägget. Pensionsmyndigheten har även tittat säkerhetsmässigt vad ett sånt upplägg skulle kunna innebära och inte konstaterat någon direkt säkerhetsrisk. Det är ju både för- och nackdelar med ett sånt upplägg och det är ju sannolikt så att denna typ av lösningar kommer att öka. Vi har pratat en hel del om vad myndigheterna behöver tänka på för att upplägget ska fungera bra, det handlar ju mycket om tydlighet gentemot individen om hur dina uppgifter används och vad ditt medgivande faktiskt innebär. Det öppnar ju onekligen för en större risk för bedrägerier för den som vill nyttja systemet, och då är det ett stort ansvar att förklara för individen.

Även om vi inte imponerades av Seeqests affärsidé, eftersom forskningen visar att exkludering av bolag inte är ett effektivt sätt att jobba med hållbarhet, så sympatiserar vi med deras försök att ge pensionsspararna bättre insyn i sina innehav på ett smidigt sätt. Seeqest använde sig av en inloggningsteknik som var unik för Minpension men som knappast är unik i bankvärlden. Samma teknik har använts av Tink där användarna kunde göra en andrahandsinloggning mot sina banker via Tinks app och därmed se en sammanställning av alla sina konton och pengar. Minpension valde att drämma till med storsläggan istället för att föra en dialog. Juridiskt hade de fel, men deras tillvägagångssätt fick avsedd effekt.

Slutsats

Pensionsmyndigheten och/eller politikerna behöver ta minPension i örat och förklara att det inte är rimligt i vår snabba digitala utveckling att hämma konkurrensen med hänvisning till att några pensionsbolag annars skulle bli sura. Om det leder till att något pensionsbolag vill avbryta det viktiga samarbetet med minPension är det läge att gå ut offentligt med det och låta konsumenterna nyttja sin nyss utvidgade flytträtt för att flytta sina pensioner från dessa bolag för att kunna göra en komplett prognos. Det är dags att pensionsspararna sätts i första rummet och inte pensionsbolagen.


  • Ledningen i minPension har kommenterat denna artikel i ett mail till oss. Vi ställde då några följdfrågor och kommer publicera svaren här när de kommer in.
  • Vi fick mothugg på denna artikel från två pensionsexperter på Twitter. Deras kritik och våra svar finns i en separat artikel.

Gillar du att vi granskar branschen? Stötta oss!

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är grävande finansgranskare, ekonomikrönikör i Expressen, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.